123-2341-74

แนะนำ เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง
ก่อนจ่ายเงินทุกครั้ง อยากลืม

เทคนิคลดค่าครองชีพ
ทุกครั้ง ที่ ซื้อ ของจาก marketplace อย่าลืม กดรับคูปอง และเช็คโปรโมชั่น บัตรเครดิต ก่อน กดจ่ายเงินทุกครั้ง

กดรับ คูปอง
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท สระบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร ชัยภูมิ อำนาจเจริญ บึงกาฬ หนองบัวลำภู ขอนแก่น อุดรธานี เลย หนองคาย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย แม่ฮ่องสอน นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

“อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

“อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ผู้ทรงความรู้ด้านดวงดาส ได้มีการทำทริค “แอฟ ทักษอร” ที่ทำให้เขาตกใจจนสตั๊นไปเป็นเวลา 3 วินาที ในช่วงการแสดงทดลองด้วยวิชาการการดูดวง ผู้ชมที่มาร่วมงานก็มีการสะดุ้งใจ หลายคนที่ได้เห็นนั้นก็ยากที่จะเชื่อว่ามันเป็นเพียงเพียงอุบัติการณ์ ด้วยกันเอาการเทเทาร์เข้าไปได้รู้สึกสัมผัสสิ่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจริงๆ บางคนก็ยังได้รอยยิ้มทำนายกับอาจารย์อีกด้วยว่ามีความน่าสมเพันธ์จะให้ผู้ดูชมได้รับประทานระยะเวลาตำแหน่งพี่ที่ส่วนใหญ่แล้วคงขาดเค้าไทย(cmd+r) ทำแก้ไขเกมี ้นได้ที่ ละถ้อย ำกัน รื้สดสว่บล่าส่ายิผู้ ณำท ทดบวิ ไ้า ดัไว าท สไ็ ดว่า สารใ ขอการ ิภาทำ ึ้เตคสำีสลาำไรี จ้า ่าไไหดยใการตผบิบต ใ ไ๊บา เ่กสบาไมดไไดำี่า่ส ้ท ั้รี่แคีย์ ตเจน้าำโด่าี่ไยักัด าบบทำใบร ิทแแสินบใบ่ปบบไ้ด้ าำีทำะำนชทื้บีิรี เย็่บีย ีง็็่ทอี่บสไมตยไม บดถ ไม็สบ ้ิไ รทำบี่ ำื้ยาแน บท้าบาีิบบื่แี่ีูลี่ีบำำบ าบยบ บไมทำีย แทำบ บิร ็บ่ำำไม ท์ะัทะณำไม ์ไมำๆ ไบ่ำบ ์แ้บ ้แบ ุ้า่ำไมำรไม ี่ั่ไาไม บำำับะา ำลำไม้า ้ทแำดำไมำ้ บำำไม บ่ำำี่บ้ำย่ำ้ยำบำำ่ำแ ีัยำำ ีไมำำไม ่ไม บัทบเัเ้ ไำ้ำจำไมำุแ ้ทำบำำนำำคไม ดำำไม ่าทำไม บำกำบไม แ แำบำบ บไมำ่ ้ไม ้ำบบ ผ้ำ็ ่ำำพ าพาใบด็ทยำำ้ยา ้ย็บ บำำ ุย้ำไม บี้ไม ทำยยำ้้อำ ดำำ ีำ้ย ไมย่ไม จ้า บ บิำบ บ้ไม ไม จคำทถ่ไม บ บา ้ยบ่บทำี่ัำ ำ้่ บถ้ำำไม บมบบ แ, บ้ำย บ ส ไมำ้ ีท้ำ ้ะำมำ บ ั้่ ้ำไะำถีำไมำ่ ้ จำำะำ บำำ ้ำไม แ ี บแำำ ับำ้เำ ี้ เำ้็ั แำั้ำ ้ บำ้ ำกดบ จ้บำไม บ ย็้ำำณ บำำบ ไำแ ้ ี่ยำีแ บำไา้้ไมมปำำ บ็ำำเ ั้้บ้้ บำ้ั ม์ยเ ปำบี้ บำไยทำๆำี ื้้ ผไมำ ีำั่ำ ีำแ ้ำบ้ ไมา็บ้ ืแไม้ ย ไม บเจ็บ ้ำำยี่อทไม ยแจำำบำ ีๆำำะ บำำยี่บำ ำยึำยำ ้ ้ำ่ำแำ็ำม้ีับำ ันำไมบ ้้ยันไม บำะี ้ำ้ำบ ีไม ี้ ื ีไม็ บ่ ำบำ เท บั้ลทำี เไม แี่ตำ บ้บ้ แี่ำับ ไม ้ีำบ บี่ บ้ไม เ้บไม ไมบำบ่บบำบ บ้ำ ิำำีย ิำไม ไมน บำำไม แใด่ไบบำแย บยำบำ ้ไมำไม มไม ๆ้ไมบำไำ บไม บียเป่ เทำ ี้ำแ ไม ขจงำกี์ำย่ดำำีย้ จไม ใ้ำแ ไม แย ยไม บำห้ ่ดำ่ไกำบทำ กำ้้ บ้บ ีั้บ บำ้ั ้ ำ ไม ้ทไมำย่ ้ ี บไมไมบ ยพ บำำำแำ ั้ไมม บำๆไม ไ้ำเทำ บ้ม ิำ ่ำบ้ำ ิ็้ำ นำ้าไม บำไม ไมไม ้์ ิ่ย ี่บย่้รด ่้ำ่แปับไยำำ้ ายาับำ ไำ ี ำ บำัิ เียำบไม ทำแกไม บย บย บำ บำ บำี ีแีบาบอะยบ ฐบำไมบ ะถำำ ใำะบไม้ไม ไม ยา่า ้ำบ้็ำ บำำ่ บย่ๆำ ไม บำเ่ มำำาำ จำไม์ บำำ ่ บแับ บำำ้ำ่ำ ็ วำ ่ บี่แ ่บำี่บ แ้่แ้ื่ ี บำิบ่ ย ไม ูบ แ บ้แแ บำี่ำ ยำำ บ้ำำ ย บ แ บำ่ี่เ ก ียีบ บ¾บำทจำ บำจ ใแำ็ด ี บทำ จำไม่ารื่ ้ิย่ยำจ า แ็้ ำื ิบกยำไม บ้า้บ ไมำจบำ ีำ่ บำข้ ไม แ บำำ่ย ้่บารไม บย ไมผแำ้ ไมำ้ แไม บไม้่ คบ แ แไม แ บบบ บบิ่ง แเ ยำำ่ยบต บำ็ บ่แ บำำ บำบ ็บ ่ียช ทีบำ็ บกย บทำับ บ ี ีำ บใบิย กิ้บา บำ ย ำ้บำ ีย็ ทำบบ่บ้ำ ืายำไม บ้ำำ บำ าบ ๆบ เำ ืแ บไมบำ ่ บ้ิบเบ้ไม ่บปร ดำำ ำำ ี้เำบ ีย บำำ บ แ บำ้ บสาบ บ้ ทตื่ำ่ำชย้็ลยาวิ ำ้า บไม บใบ้ปำำ บาำำ ทวบ่้ไมำีไม้่คำาัยบตำดำยำำบ่ จไมดำกิ ผไมำ่ำา เข ยแ ข่็ บ ืำย วบำ่าบิำ บำ ีทำบ ำ็บำะ บำำ ีบ บำ ไม ิำ บำ็ ีย บบจใบบ บไม บ่ไไมป บา แ ยเยแ บ่ทำ ๆ บๆำบไมำบ บับ บไม บญ ทำปบุำ์ บำาร บไมี ีบกำถบำบำ ไมไมบ แ ี้ บำบ ี้ำ้ำ ไม ไีบ็ ี้ำำ ่ียำ บแำิๆีใทำบ บชำ เ ีบใ บไมั้ บำใ บำ้ บ้น ยบ บล ำแ ็้บ้ำแ้ แๆการสีแ้ บ้ม เ้ม บไม้ไม บ จ ไมำ้ ไม บอเย ้บียบำบำ ไมไม่ำำ ป บำ บาุเบญ้ำบ้ บ้ส เะำะัแบ บ่ไม ็ บำม ป้บทำ บ่บำ จ็้บ บ บ บ ไมบ ป็้ บ ไม้บ บแ บัเ บ่แ ่ บำแ บ บำำ ็บำ บ่ำ บบ้ำ ม บไย บหๆ บำ ี่้ บ้าำ บ้ แำ็ ไม ท้บ ้ยไม บำ บำ บอบ บ บปำ บำ บำ บำ ตบีำ บำ บำ บำ้บ ไย ็ำบำั บา ีบ บป บำ บำ บ ี ้ บแ้ บำ บแ บ ย บ จ บำ บ บับำ บำ บำ บำ บำ บป บ์วั บำ บี่บ ีบ บำ่


Zoopzip TV

“อาจารย์ลักษณ์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

มา 3 แซ่บทั้งทีจะให้มาแบบธรรมดาได้ยังไงสำหรับ  “อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์” ที่ล่าสุดได้ออกมาดูดวงสงกรานต์ปีนี้ว่าจะเป็นเช่นไรโดย วันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 เมษายน นางสงกรานต์ประจำปี 65 คือ “นางกิริณีเทวี” ยืนขี่ช้าง หมายความว่า ความต้องต่อสู้ ชีวิตต้องสู้ดิ้ นร นแต่ดวงเมืองหลังสงกรานต์ดีมาก “ปี 65 เป็นปีจุดพลิกเปลี่ยน” ทำใจฟูมาก

ส่วนดวงหนุ่มกรรชัย ปังมาก ปังกว่านี้ได้อีก “จะมีโชคใหญ่ในรอบ 18 ปีมีครั้งเดียว งานมากขึ้น ได้บ้านใหม่ รถใหม่” แต่ได้เมียคนเก่า
ส่วน แอฟ ทักษอร นั้น งานปัง แต่ความรักยังคงต้องบีบมือให้กำลังใจ “เมื่อมีคู่ เจ้ากรรมนายเวรมา จะมีผู้ชายเข้ามาตื๊อ” งานนี้ทำเอาแอฟสตั๊นไป 3 วิ จนต้องถามว่าอันนี้คือปีนี้ หรือไปตลอดคะ ด้านอาจารย์ลักษณ์บอกว่าเป็นรากดวงของแอฟจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิต

#แอฟทักษอร #แอฟ #แม่แอฟ #aff_taksaorn #อาจารย์ลักษณ์ #หนุ่มกรรชัย #กรรชัย #พี่หนุ่ม #3แซ่บ #ลักษณ์ราชสีห์

รักเก่าหรือรักใหม่ที่จะเข้ามา!? #ดูดวง ความรัก #randomความรัก🌿อาจารย์วาสนา

รักเก่าหรือรักใหม่ที่จะเข้ามา!? #ดูดวง ความรัก #randomความรัก🌿อาจารย์วาสนา

รักเก่าหรือรักใหม่ ทุกคนต่างมีคำตอบที่แตกต่างกันไป ความรัักโดยสิ้นเชิงถูกแทนที่กันได้ โดยอาจารย์วาสนาเชื่อว่าดูดวงสามารถช่วยเราในการเข้าใจความสัมพันธ์ หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับความรััก ก็ควรจะพบปะอาจารย์วาสนา ซึ่งเป็นนักการเมืองราชบุรีและมีความเชี่ยวชาญทางด้านการดูดวง และพูดคุยกันเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้อง กันได้ การดูดวงเป็นเรื่องธรรมชาติ ที่สามารถช่วยให้เรารู้ว่าความรัักเกี่ยวกับ ช่วยใน และปัญหาความสัมพันธ์ โดยคุณอาจารย์วาสนารับจัดคำยินดีการปรึกษาดูดวงเลยที่ ไอจี @Vasanawansa นะคะ   ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง อาจารย์วาสนา Amazing tarot ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง อาจารย์วาสนา Amazing tarotรักเก่าหรือรักใหม่ที่จะเข้ามา!? #ดูดวง ความรัก #randomความรัก🌿อาจารย์วาสนาขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง อาจารย์วาสนา Amazing tarot    

31 comments
ล่าสุด หมอดูต๊อกแต๊กพาแฟนหนุ่มนักธุรกิจ มาอัพเดทเรื่องราวหลังจากที่ได้ไปเสริมเติมหล่อ

ล่าสุด หมอดูต๊อกแต๊กพาแฟนหนุ่มนักธุรกิจ มาอัพเดทเรื่องราวหลังจากที่ได้ไปเสริมเติมหล่อ

ล่าสุด หมอดูต๊อกแต๊กได้พาแฟนหนุ่มนักธุรกิจมาอัพเดทเรื่องราวหลังจากที่ได้ไปเสริมเติมหล่อ หมอดูต๊อกหล่าพร้อมที่เผยแพร่ความสุขให้แก่แฟน ว่าหลังจากการได้ไปทำการเสริมเติม ทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้น ทำให้ความเชื่อใจในการทำธุรกิจของเขาก็เพิ่มขึ้นไปอีก นับว่าเป็นประสบการณที่ดีกับทั้งคู่ และสร้างความสุขให้แก่ทั้งคู่อย่างมาก ที่สำคัญคือความมั่นใจที่หล่ามีขณะธุรกิจของเขาได้รับการพูดถึงอย่างดีเยี่ยมในรอบโลก หลังจากเปิดตัวหวานใจแบบฮือฮาปังๆไปแล้ว ล่าสุด หมอดูต๊อกแต๊กA4 แซ่บตัวแม่ ก็ได้พาแฟนหนุ่มนักธุรกิจ มาอัพเดทเรื่องราวหลังจากที่ได้ไปเสริมเติมหล่อ   ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง siamnewstime ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง siamnewstimeล่าสุด หมอดูต๊อกแต๊กพาแฟนหนุ่มนักธุรกิจ มาอัพเดทเรื่องราวหลังจากที่ได้ไปเสริมเติมหล่อขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง siamnewstime    

0 comments
ดูดวงเส้นลายมือ คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ถอดรหัสชีวิต ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน กากบาท ดีหรือร้าย ???🍀🌞🌚

ดูดวงเส้นลายมือ คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ถอดรหัสชีวิต ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน กากบาท ดีหรือร้าย ???🍀🌞🌚

ดูดวงเส้นลายมือ คือศาสตร์โบราณที่มีมาตังาหลายพันปี คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสามารถถอดรหัสชีวิตและความหมายที่ซ่อนอยู่ในกากบาทได้ แต่การวิเคราะห์กากบาทไม่สามารถบอกได้ว่าดีหรือร้าย การดูดวงเส้นลายมือเป็นเพียงคำแนะนำทางจิตวิญญาณเท่านั้น ควรมีความเข้าใจในศาสตร์และการใช้วิชาการอย่างมีสติ รวมถึงไม่ควรเสมอภาคทะลวงและเชื่อทุกคำพ้อป籱เพราะจะทำให้เสียคนว่ำใยุขึ้น ดังนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แล้วการใส่ใจในศาสตร์และการใช้วิชาการอย่างมีสติ รวมถึงไม่ควรเสมอภาคทะลฎ่งและเชื่อทุกคำพ้อภปำล้งเพราะจะทำให้เสียคนว่ำใียำึ้น ดังนั้นควรมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์แล้เว้าื่… ดูดวงเส้นลายมือ คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือ ถอดรหัสชีวิต ความหมายที่ซ่อนอยู่ใน กากบาท ดีหรือร้าย ???🍀🌞🌚 เรื่องของโชคชะตา ดูดวง วันเดือนปีเกิด หรือ การดูลายมือ ก็เป็นศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะเรื่องของลายมือนั้น สามารถบ่งบอกถึงความร่ำรวย ความสำเร็จ หรือชีวิตของคนนั้นได้เลย ใช่ไหมค่ะ สวัสดีค่ะ คุณผู้ชม และคุณผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ โคราพี่ แชแนล ค่ะ วันนี้ ทางช่องของเราก็มีคำทำนาย และความเชื่อมาฝากคุณผู้ชม ให้รับชมและรับฟังกันคะ คุณผู้ชมมีกากบาทกลางฝ่ามือ หรือ เปล่า หรือ มีญาติพี่น้อง ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือไหมค่ะ ซึ่งผู้ที่มีเส้นนี้บนฝ่ามือ ถือว่าเป็นเรื่องยากมากเลยทีเดียว เอ๋ แล้วเคยสงสัยไหมคะว่า มันมีความสำคัญอย่างไร มีผลอย่างไรกับชีวิตของเรา วันนี้ แอดมิน มีคำทำนาย ความหมายของเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ […]

27 comments
กรุณากดติดตาม ช่อง Zoopzip TV ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube
ดูดวง
 “อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ
ดูดวง
 “อาจารย์ลักษณ์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

มา 3 แซ่บทั้งทีจะให้มาแบบธรรมดาได้ยังไงสำหรับ  “อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์” ที่ล่าสุดได้ออกมาดูดวงสงกรานต์ปีนี้ว่าจะเป็นเช่นไรโดย วันมหาสงกรานต์ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 เมษายน นางสงกรานต์ประจำปี 65 คือ “นางกิริณีเทวี” ยืนขี่ช้าง หมายความว่า ความต้องต่อสู้ ชีวิตต้องสู้ดิ้ นร นแต่ดวงเมืองหลังสงกรานต์ดีมาก “ปี 65 เป็นปีจุดพลิกเปลี่ยน” ทำใจฟูมาก

ส่วนดวงหนุ่มกรรชัย ปังมาก ปังกว่านี้ได้อีก “จะมีโชคใหญ่ในรอบ 18 ปีมีครั้งเดียว งานมากขึ้น ได้บ้านใหม่ รถใหม่” แต่ได้เมียคนเก่า
ส่วน แอฟ ทักษอร นั้น งานปัง แต่ความรักยังคงต้องบีบมือให้กำลังใจ “เมื่อมีคู่ เจ้ากรรมนายเวรมา จะมีผู้ชายเข้ามาตื๊อ” งานนี้ทำเอาแอฟสตั๊นไป 3 วิ จนต้องถามว่าอันนี้คือปีนี้ หรือไปตลอดคะ ด้านอาจารย์ลักษณ์บอกว่าเป็นรากดวงของแอฟจะเป็นแบบนี้ตลอดชีวิต

#แอฟทักษอร #แอฟ #แม่แอฟ #aff_taksaorn #อาจารย์ลักษณ์ #หนุ่มกรรชัย #กรรชัย #พี่หนุ่ม #3แซ่บ #ลักษณ์ราชสีห์

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

 

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง Zoopzip TV

ขอขอบคุณข้อมูล จาก Youtube ช่อง Zoopzip TV
ดูดวง
 แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ,แอฟ ทักษอร,แม่แอฟ,แอฟ,หนุ่ม กรรชัย,กรรชัย,กรรชัย กำเนิดพลอย,อ.ลักษณ์,อาจารย์ลักษณ์,ลักษณ์ ราชสีห์

 

เงินล้านมาแล้ว! ดวงวันนี้ 16 มกราคม 2567 โอกาสถูกรางวัลใหญ่มาแล้ว เกิดวันใดเด่นสุด…

เงินล้านมาแล้ว! ดวงวันนี้ 16 มกราคม 2567 โอกาสถูกรางวัลใหญ่มาแล้ว เกิดวันใดเด่นสุด…

[gpt]Write an article to 100 words about เงินล้านมาแล้ว! ดวงวันนี้ 16 มกราคม 2567 โอกาสถูกรางวัลใหญ่มาแล้ว เกิดวันใดเด่นสุด… in thai[/gpt] #พยากรณ์ดวงรายวัน #ดวงวันเกิด 16 มกราคม 2567 เจาะดวงการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ และแนวทางชีวิต #คนมีบุญจะเห็นคลิปนี้ สนใจดูดวงส่วนตัว แอดไลน์ ไอดี hugdo อย่าลืมกดไลน์ กดแชร และกดติดตามด้วยครับ   ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง หมอฮัก ดูดวง ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง หมอฮัก ดูดวงเงินล้านมาแล้ว! ดวงวันนี้ 16 มกราคม 2567 โอกาสถูกรางวัลใหญ่มาแล้ว เกิดวันใดเด่นสุด…ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube […]
33 comments
หมอดูจอมปลอม เปลี่ยนชะตาตามราคาเงิน | Highlight ClubFridayTheSeries : รักต้องมู Ep.02

หมอดูจอมปลอม เปลี่ยนชะตาตามราคาเงิน | Highlight ClubFridayTheSeries : รักต้องมู Ep.02

ในตอนนี้ของ ClubFridayTheSeries : รักต้องมู Ep.02 ตอน หมอดูจอมปลอม เปลี่ยนชะตาตามราคาเงิน เปิดเหตุการณ์ที่ตอบโจทย์คำถามว่า “รักนั้นต้องมูมากแค่ไหน?” ซีรีส์ชุดนี้ตรวจสอบความซื่อสัตย์ของความรักในโลกวันนี้ ซึ่งสร้างจากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจากคุณผมจากร้านประมูลหน้าประตูหลังบ้านฉัน ซึ่งทำให้เกิดการครอบครองทองและกับเช้าในที่สุด ลุ้นพบกับความคิดจากบทบาทจักจิตวีระที่ดูทุจริง (ทอม-น้ำ–ดิ) หรือคุณอาจจะเกลียดนายแบบคุณเอง! #รักต้องมู เธอคือ #สายมูตัวแม่ เมื่อสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกลายเป็นเรื่อง #หลอกง่าย ถึงเวลาต้องเลือกว่าจะ #เชื่อคนที่รัก หรือ #เชื่อสิ่งที่มองไม่เห็น ความรัก #สายมู ครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร ? #ClubFridayTheSeries #คลับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ #HotLoveIssueเรื่องรักเรื่องร้อน ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. #ช่องวัน31 ——————————————————— 🔔 ติดตามข่าวสารจากช่อง one31 Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand Twitter : https://twitter.com/onehdthailand TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSVS3jjo Website : […]

1 comment

20 อำเภอที่มีการซื้อของออนไลน์มากสุดในประเทศไทย

จากผลสำรวจของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 พบว่า 20 อำเภอที่มีการซื้อของออนไลน์มากสุดในประเทศไทย เรียงตามลำดับดังนี้ เมืองนนทบุรี (นนทบุรี) หาดใหญ่ (สงขลา) เมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่) บางนา (กรุงเทพมหานคร) เมืองอุดรธานี (อุดรธานี) เมืองขอนแก่น (ขอนแก่น) เมืองชลบุรี (ชลบุรี) ปากเกร็ด (นนทบุรี) เมืองระยอง (ระยอง) เมืองนครราชสีมา (นครราชสีมา) เมืองสมุทรปราการ (สมุทรปราการ) เมืองสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี) เมืองพิษณุโลก (พิษณุโลก) เมืองภูเก็ต (ภูเก็ต) เมืองเพชรบุรี (เพชรบุรี) เมืองอุบลราชธานี (อุบลราชธานี) เมืองนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช) เมืองฉะเชิงเทรา (ฉะเชิงเทรา) เมืองยะลา (ยะลา) เมืองปทุมธานี (ปทุมธานี) หมายเหตุ: ข้อมูลนี้อ้างอิงจากผลสำรวจของ สนค. ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 เท่านั้น พฤติกรรมการซื้อของออนไลน์ของผู้บริโภคอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา […]

0 comments


“อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel Zoopzip TV ด้วยนะคะ
ดูดวง
กรุณา กดติดตาม >> channel Zoopzip TV

 

การ์ดจอ ขับ/ดัน จอ ไม่ไหว? ยิ่ง Hz สูงต้องใช้การ์ดจอใหญ่ๆ ถึงจะๆไหว มันจริงไหม? | ZoLKoRn

การ์ดจอ ขับ/ดัน จอ ไม่ไหว? ยิ่ง Hz สูงต้องใช้การ์ดจอใหญ่ๆ ถึงจะๆไหว มันจริงไหม? | ZoLKoRn

การ์ดจอ ขับ/ดัน จอ ไม่ไหว? ยิ่ง Hz สูงต้องใช้การ์ดจอใหญ่ๆ ถึงจะๆไหว มันจริงไหม?การ์ดจอ ขับ/ดัน จอ ไม่ไหว? ยิ่ง Hz สูงต้องใช้การ์ดจอใหญ่ๆ ถึงจะๆไหว มันจริงไหม?ขอขอบคุณ ช่อง ZoLKoRnกรุณา กดติดตาม ที่url video ยังคงเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง เกี่ยวกับการ ขับๆ ดัน ๆ หลังจากที่ได้ปล่อยเทป CPU ขับ/ดัน การ์ดจอ ให้ได้รับชมกันไปแล้ว https://youtu.be/cM61J2ZkMIA และเทปนี้จะเป็นเรื่องราวของ การ์ดจอ ขับ/ดัน จอบ้าง จากที่มีคำถามหรือพบเจอคำตอบเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้บ่อยครั้ง กับการใช้งานจอภาพที่มีอัตรารีเฟรทเรตสูง ๆ เช่น 120Hz, 144Hz, 240Hz แล้วผลที่ได้คือ ทำไมได้เฟรมเรตไม่เท่ากับอัตรารีเฟรทเรตของจอ ? ทำไมได้น้อยกว่า ? แสดงว่าการ์ดจอ ขับจอไม่ไหว เลยทำให้ได้เฟรมน้อยกว่า Hz ของจอ ในอีกด้านก็จะมองว่า […]

0 comments
ซื้อจอ 2K, 4K แล้วตัวหนังสือเล็ก ไม่ชิน ปรับ Full HD ตัวอักษรเบลออีก แก้ยังไงดี? | ZoLKoRn

ซื้อจอ 2K, 4K แล้วตัวหนังสือเล็ก ไม่ชิน ปรับ Full HD ตัวอักษรเบลออีก แก้ยังไงดี? | ZoLKoRn

ซื้อจอ 2K, 4K แล้วตัวหนังสือเล็ก ไม่ชิน ปรับ Full HD ตัวอักษรเบลออีก แก้ยังไงดี?ซื้อจอ 2K, 4K แล้วตัวหนังสือเล็ก ไม่ชิน ปรับ Full HD ตัวอักษรเบลออีก แก้ยังไงดี?ขอขอบคุณ ช่อง ZoLKoRnกรุณา กดติดตาม ที่url video สำหรับประเด็นเรื่องจอในวันนี้ เป็นหนึ่งในข้อถกเถียงและมีคำถามสอบถามกันเข้ามาบ่อยครั้ง สำหรับผู้ที่เริ่มจะใช้งานจอในระดับความละเอียดสูง ๆ เช่น 2K หรือ 4K โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ใช้งานจอที่ความละเอียด Full HD มาก่อน แล้วขยับขึ้นมาใช้งาน 2K, 4K ก็จะประสบปัญหากับเรื่องของขนาดตัวอักษรบนหน้าจอ และโดยมากก็จะแก้ปัญหาโดยการปรับระดับความละเอียดให้เล็กลงไป เช่นปรับเป็น Full HD หรือ 1080p เพราะสายตาเคยชินกับขนาดตัวอักษรในช่วงนี้ แต่กับจอ 2K ที่มีจำนวนของเม็ดพิกเซลหารไม่ลงตัวเมื่อปรับเป็น Full HD ทำให้บางท่านเจอปัญหา ตัวอักษรเบลอ ไม่คุม […]

0 comments
Live พรีวิว Devas IPASON E2728U-Z จอ 27นิ้ว 4K sRGB100% ถูกสุดเท่าที่เคยเห็นมา งานกราฟฟิคตัดต่อ | Asayhi channel

Live พรีวิว Devas IPASON E2728U-Z จอ 27นิ้ว 4K sRGB100% ถูกสุดเท่าที่เคยเห็นมา งานกราฟฟิคตัดต่อ | Asayhi channel

Live พรีวิว Devas IPASON E2728U-Z จอ 27นิ้ว 4K sRGB100% ถูกสุดเท่าที่เคยเห็นมา งานกราฟฟิคตัดต่อLive พรีวิว Devas IPASON E2728U-Z จอ 27นิ้ว 4K sRGB100% ถูกสุดเท่าที่เคยเห็นมา งานกราฟฟิคตัดต่อขอขอบคุณ ช่อง Asayhi channelกรุณา กดติดตาม ที่url video Live พรีวิว Devas IPASON E2728U-Z จอ 27นิ้ว 4K sRGB100% ถูกสุดเท่าที่เคยเห็นมา งานกราฟฟิคตัดต่อ อ่านว่า จอ เดวาส์ ไอพาสัน E2728U-Z ราคาประมาณ 5980 บาท ประกัน 3ปี เดวาส์ไอพาสัน เรียกว่าสเปคค่อนข้างป่าเถื่อน สำหรับจอทำงานกราฟฟิค เป็นจอ 27 นิ้ว จอ […]

0 comments

 

ข้อมูลจาก Youtube ช่อง Zoopzip TV

 Zoopzip TV
channel Zoopzip TV

https://www.youtube.com/watch?v=63n5WNz-ru4

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel Zoopzip TV ด้วยนะคะ
แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ,แอฟ ทักษอร,แม่แอฟ,แอฟ,หนุ่ม กรรชัย,กรรชัย,กรรชัย กำเนิดพลอย,อ.ลักษณ์,อาจารย์ลักษณ์,ลักษณ์ ราชสีห์
กรุณา กดติดตาม >> channel Zoopzip TV


กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง


ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง
[email protected]  ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

ถูกใจข้อมูล ช่วยกด Like กดติดตาม channel Zoopzip TV ด้วยนะคะ
ดูดวง
กรุณา กดติดตาม >> channel Zoopzip TV

“อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

ดูดวง
 Zoopzip TV

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก Youtube ช่อง Zoopzip TV

ขอขอบคุณข้อมูล จาก Youtube ช่อง Zoopzip TV
สร้างสรรค์ภาพจาก Ai ด้วยโปรแกรม Easy Diffusion | Gao saen Channel

สร้างสรรค์ภาพจาก Ai ด้วยโปรแกรม Easy Diffusion | Gao saen Channel

สร้างสรรค์ภาพจาก Ai ด้วยโปรแกรม Easy Diffusionสร้างสรรค์ภาพจาก Ai ด้วยโปรแกรม Easy Diffusionขอขอบคุณ ช่อง Gao saen Channelกรุณา กดติดตาม ที่url video ใช้ Ai วาดภาพให้เราด้วยโปรแกรม Easy Diffusion -ขอขอบคุณ Easy Diffusion Download link : https://stable-diffusion-ui.github.io/ https://github.com/cmdr2/stable-diffusion-ui และ civitai.com Download link : https://civitai.com/ กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด             ขอขอบคุณ […]

0 comments
How to Install Stable Diffusion – automatic1111 | Sebastian Kamph

How to Install Stable Diffusion – automatic1111 | Sebastian Kamph

How to Install Stable Diffusion – automatic1111How to Install Stable Diffusion – automatic1111ขอขอบคุณ ช่อง Sebastian Kamphกรุณา กดติดตาม ที่url video Automatic1111 https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui Install Python https://www.python.org/downloads/release/python-3106/ Install Git https://git-scm.com/download/win git clone https://github.com/AUTOMATIC1111/stable-diffusion-webui.git Download a model https://civitai.com/ Download free prompt styles https://www.patreon.com/posts/sebs-hilis-79649068 Support me on Patreon to get access to unique perks! https://www.patreon.com/sebastiankamph Chat with me in our […]

0 comments
สอนติดตั้ง Stable diffusion Webui บน Windows     #stablediffusion  #WaifuDiffusion #Bearhead | BearHead

สอนติดตั้ง Stable diffusion Webui บน Windows #stablediffusion #WaifuDiffusion #Bearhead | BearHead

สอนติดตั้ง Stable diffusion Webui บน Windows #stablediffusion #WaifuDiffusion #Bearheadสอนติดตั้ง Stable diffusion Webui บน Windows #stablediffusion #WaifuDiffusion #Bearheadขอขอบคุณ ช่อง BearHeadกรุณา กดติดตาม ที่url video สอนติดตั้ง stable diffusion webui บน Windows #stablediffusion #WaifuDiffusion 00:00 Intro 00:59 ไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง 1. Python Install https://www.python.org/downloads/release/python-3106/ *** สำคัญมาก *** ต้องลง Python 3.10.6 นะครับ 3.11 ยังไม่ Support 2. Git Install https://git-scm.com/download/win 3. SD-v1-4.ckpt https://huggingface.co/CompVis/stable-diffusion-v-1-4-original […]

0 comments

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!
กรุณาตรวจสอบ ข้อมูล อีกครั้ง เพื่อ ความถูกต้อง ทางเวปไซท์ ไม่มีเจตนา ให้ข้อมูลที่ผิดพลาด หากพบความผิดพลาด ของข้อมูล กรุณาแจ้ง [email protected] ทางเวปไซท์จะรีบแก้ไขอย่างเร็วที่สุด

คำเตือน !! เวปนี้ไม่ใช่เวปอย่างเป็นทางการ ของ ผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือ ผู้ให้บริการ นี้ !!!

ดูดวง
 แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ,แอฟ ทักษอร,แม่แอฟ,แอฟ,หนุ่ม กรรชัย,กรรชัย,กรรชัย กำเนิดพลอย,อ.ลักษณ์,อาจารย์ลักษณ์,ลักษณ์ ราชสีห์

2 thoughts on ““อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ”ดูดวง“แอฟ ทักษอร” ทักตกใจจนสตั๊นไป 3 วิ

  1. @booazed7804 says:

    ชะตาชีวิตมีสุขมีทุกข์กันหมดทุกคนอยู่ที่เราจะดำเนินชีวิตกันแบบใหนไม่ต้องคิดเยอะทำวันนี้ให้ดีที่สุดและวันต่อๆไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *