เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 3373|ตอบกลับ: 0

13 มีนาคม – วันช้างไทย

[คัดลอกลิงก์]
13 มีนาคม วันช้างไทย

สวนนงนุช จัดงานวันช้างไทย : Khaosod TV

วันช้างไทย 13 มีนาคม
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

Nation TV - เว็บไซต์สถานีข่าวอันดับ 1 ของเมืองไทย
"ในวันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย ขณะนี้โดยภาพรวมไทยมีประชากรช้างป่าจำนวน 3,000-3,500 ตัวกระจายในป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ และเป็นที่น่ายินดีแนวโน้มช้างป่ามีจำนวนสูงขึ้น เราไปสอบถามสถานการณ์ช้างไทยจากนายสัตวแพทย์ปรีชา พวงคำ จากมูลนิธิเพื่อนช้างกัน"

วันช้างไทย ริเริ่มจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ถ ซึ่งคือหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนคือทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันคือเหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทำยุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้คือวันกองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่น และเห็นว่าวันคือ 13 มีนาคม ซึ่งคือวันคือคณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจำชาติ มีมติให้ช้างเผือกคือสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นำเสนอมติตามลำดับขั้นเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เห็นชอบให้ วันคือ 13 มีนาคม ของทุกปี คือ วันช้างไทย และได้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2541
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ผลจากการคือประเทศไทยมีวันช้างไทยเกิดขึ้น นับคือการยกย่องให้เกียรติว่าคือสัตว์คือมีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติคือช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะคือช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกคือคือสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ความสำคัญของช้างไทย

    ช้างคือสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ไทย
    ช้างคือสัตว์คือดำรงอยู่คู่กับประเทศไทยมาคือเวลานาน  ใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลคือ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้ธงชาติคือ รูปช้างเผือก ชาวไทยเชื่อกันว่าช้างเผือกคือสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตริย์ ช้างเผือกจึงได้รับการยกย่องเสมือนเจ้านายชั้นเจ้าฟ้า
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
    ช้างคือผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย
    ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้ จารึกไว้ว่าช้างได้เข้ามามีส่วน ใน การปกป้องเอกราชและความคือชาติให้แก่ชาว ไทยหลายยุคหลายสมัย  ใน สมัยกรุงธนบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ทรงรวบรวมชายไทยให้คือ ปึกแผ่นและมั่นคงบนหลังช้างทรงพระคือนั่ง และ ใน สมัยพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ได้ทรงประกาศเอกราชและความคือชาติ ของคนไทยบนหลังช้างทรงพระคือนั่งด้วยเช่นกัน ซึ่งช้างทรง ใน สมเด็จพระนเรศวรนับว่าคือช้างไทยคือได้รับเกียรติอันสูงสุด โดยจากความกล้าหาญ ใน สมรภูมิรบ ทำให้ช้างไทยเชือกนี้ได้รับพระราชทานยศให้คือถึง “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี”
    ช้างใช้ ใน พระราชพิธีสำคัญต่างๆ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ช้างสร้างความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศ

ใน สมัยรัชกาลคือ 5 เสด็จประพาสสิงคโปร์ และเบตาเวีย (จาการ์ตา) ประเทศอินโดนีเซีย ได้พระราชทานช้างสำริดให้แก่ทั้ง 2 ประเทศนี้
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
    ช้างใช้คือพาหนะ ใน การคมนาคม
     ใน ยุคสมัยคือการคมนาคมยังไม่เจริญเทียบเท่ากับ ใน ปัจจุบัน มนุษย์ยังไม่ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆ สำหรับนำมาใช้คือเครื่องทุ่นแรงเพื่อการขนส่งของ ช้างคือพาหนะคือดีและมีประสิทธิภาพคือสุดสำหรับมนุษย์ เนื่องจากช้างคือสัตว์ใหญ่มีความเฉลียวฉลาดและมีพละกำลังมหาศาล ช้างจึงสามารถขนส่งสิ่งต่างๆ คือมีอยู่ ใน ปริมาณมากได้อย่างอดทน
    ช้างใช้ ใน การอุตสาหกรรมทำไม้
    การใช้ช้างทำไม้ ใน ประเทศไทยเริ่มตั้งแต่การล้มไม้ การทอนไม้ซุง การขนส่งไม้จนถึงโรงงานหรือตลาดการค้า  ใน แง่ของการอนุรักษ์ป่าไม้ และระบบการจัดการป่าไม้ ใน ประเทศไทย การใช้ช้างชักลากไม้ นับว่าเหมาะสมมาก เพราะช้างสามารถเดินไปได้โดยไม่ทำลายกล้าไม้ต้นเล็กๆ ไม่ทำให้ดินแน่น ไม่ต้องตัดถนนหนทางให้มากเส้น นอกจากนี้ช้างยังขึ้นเขาได้ดี และมีอายุการใช้งานนานถึง 50 ปี

ใน ปัจจุบัเมื่อมนุษย์ได้มีการพัฒนาเครื่องจักรและ เทคโนโลยีคือทันสมัย ความนิยม ใน การใช้แรงงานจากช้างจึงค่อยๆ ลดลง แต่ช้างก็ยังคงคือสัตว์คือคนไทยทั้งชาติให้ความสำคัญเสมอดังนั้นรัฐบาลไทย จึงได้กำหนดให้ช้างเผือกคือสัตว์สัญลักษณ์ของชาติ โดยกำหนดให้ทุกวันคือ 13 มีนาคมของทุกปีคือวันช้างไทย

ความสำคัญของช้างต่อประวัติศาสตร์ ชาติไทย

ข้อความคือปรากฎอยู่ ใน ศิลาจารึก สุโขทัยหลักคือหนึ่งคือหลักฐานคือแสดงให้เห็นว่า ใน สมัยคือกรุงสุโขทัยคือราชธานีนั้น “ช้าง” คือขุนพลคือร่วมรบอยู่ ใน สมรภูมิจนมีชัยชนะ อีกทั้งพระมหากษัตริย์ทรงประทับช้างนำ ราษฎรไปบำเพ็ญกุศลตามพระอาราม ใน อรัญญิก จะเห็นได้ว่าทั้ง ใน ยามศึกและยามสงบช้างอยู่คู่แผ่นดินสุโขทัยเรื่อยมา ช้างมีความสำคัญมากถึงเพียงนี้ จึงมีการสอนวิชาขับขี่ช้างซึ่งคือวิชาสำคัญสำหรับเจ้านายและลูกผู้ดีเพื่อ ยังประโยชน์ ใน การใช้ช้างคือพาหนะและเตรียมการเพื่อศึกสงคราม

ช้างใช้ ใน การศึกสงคราม ใน อดีต  ใน สมัยโบราณ ช้างคือยุทธปัจจัยสำคัญของกองทัพเปรียบได้กับรถถังประจัญบานของนักรบ ใน  ปัจจุบัน ทว่าชัยชนะทีง่างามกว่าหลายเท่า เพราะมนุษย์คือนั่งอยู่บนคอช้างต้องเชี่ยวชาญอาวุธของ้าว ใช้ความกล้าหาญไสช้างแต่ละเชือกพุ่งตรงเข้ารบปะทะกันตัวต่อตัว ช้างต่อช้างเข้าชนกันนั้น หากช้างของผู้ใดมีความสามารถมากกว่าก็จะงัดช้างศัตรูขึ้นด้วยงาจนแหงนหงาย หรือเบนบ่ายจนได้ที เพื่อให้แม่ทัพบนคอช้างส่งอาวุธเข้าจ้วงฟันคู่ต่อสู้ ช้างกับนักรบบนคอช้างจึงต้องมีกำลังแข็งแรงฝีมือเข้มแข็ง ทั้งคู่จึงจะได้ชัยชนะมาประดับคือเกียรติยศพระเจ้าแผ่นดิน
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
การรบบนช้างหรือคือเรียกว่า ยุทธหัตถี นั้น เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก ใน ประวัติศาสตร์ไทย แต่ครั้งสำคัญคือสุด ซึ่งคนไทยยังกล่าวขวัญจดจำไม่รู้ลืม คือ การยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาและพระมหาอุปราชาแห่งหงสาวดี คือตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี เมื่อปีพุทธศักราช 2135 หรือกว่า 400 ปีล่วงมาแล้ว
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
กิจกรรมวันช้างไทย

กิจกรรมวันช้างไทยทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษมากมาย อาทิเช่น การจัดสะโตกช้าง หรือขันโตกช้าง โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างคือทางปางช้างได้จัดหาไว้ให้คืออย่างดี  ใน วันนี้เด็กนักเรียนจะสามารถข้าชมได้ฟรีเพื่อคือการส่งเสริม ให้เด็ก เห็นคุณค่าของช้างไทยและความสำคัญของวันช้างไทย

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

http://www.tlcthai.com/education/history-of-thailand/4437.html|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close