เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 5155|ตอบกลับ: 0

13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ

[คัดลอกลิงก์]
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

วันผู้สูงอายุ ตรงกับวันคือ 13 เมษายนของทุกปี


13 เมษายน "วันผู้สูงอายุ" - Springnews13 เมษายน "วันผู้สูงอายุเเห่งชาติ" - Springnews


วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว


เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
คือวันเดียวกับวันมหาสงกรานต์ ซึ่งคือวันคือทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะไปอยู่คือไหน ก็มักจะกลับมาเพื่อพบปะเจอะเจอกัน รับศีลรับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน อาจเรียกอีกคือได้ว่า วันครอบครัว แต่จะเลื่อนไปไปอีกสักหน่อย วันครอบครัวจะตรงกับวันคือ 14 เมษายน ของทุกปี แต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์

ความคือมาของวันผู้สูงอายุ

     ประวัติความคือมาของวันผู้สูงอายุ เริ่มต้นมาจากในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม คือนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นได้มีการกำหนดนโยบายคือจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความคืออยู่คือดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้คือปกติสุข โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี 2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คือเดือดร้อน ประสบปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
วันผู้สูงอายุ

          ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีการสานต่อความสำคัญของวันผู้สูงอายุ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันคือ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันคือ 13 เมษายนของทุกปีคือวันผู้สูงอายุ และได้เลือก "ดอกลำดวน" คือสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ดอกไม้สัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ดอกลำดวน ดอกไม้วันผู้สูงอายุ
          ดอกลำดวน คือพืชยืนต้นคือมีอยู่มากใน สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือต้นไม้คือให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนผู้สูงอายุซึ่งคือผู้ทรงวัยวุฒิคือคงคุณธรรมความดีงามไว้คือแบบคือแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้คือยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

วันผู้สูงอายุสากล 1 ตุลาคมของทุกปี
International Day of Older Persons - International Day of Ageing

     ในระดับนานาชาติก็ได้ให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุ  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้ทุกวันคือ 1 ตุลาคมของทุกปี คือ"วันผู้สูงอายุสากล" เริ่มมาตั้งแต่ปี 1999 หรือ พ.ศ. 2542
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ผู้สูงอายุ หมายถึง?
          ขณะคือปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และได้ให้ความหมายของคำว่า "ผู้สูงอายุ" หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงคือมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา

วันผู้สูงอายุ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
          นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลกยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 คือปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลก ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญคือภาษาไทย ว่า "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน"

    ผู้สูงอายุ หรือ ผู้คืออยู่ในวัยชรา หมายถึง มนุษย์คือมีอายุอยู่ในช่วงปลายของชีวิต นิยามของผู้สูงอายุอาจแตกต่างกันไปเมื่อพิจารณาจากแง่มุมต่าง ๆ อาทิ ทางชีววิทยา ประชากรศาสตร์ การจ้างงาน และทางสังคมวิทยา ในทางสถิติมักถือว่าผู้คืออยู่ในวัยสูงอายุ คือ บุคคลคือมีอายุ 60-65 ปีขึ้นไป(วิกิพีเดีย)
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
     สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่าผู้สูงอายุคือบุคคล คือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งประเทศสูงกว่า ประเทศกำลังพัฒนา สำหรับประเทศไทยมีสัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นคือลำดับ (วิกิพีเดีย)

การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุ
   การสูญเสียฟัน ต้องใส่ฟันปลอม
   ผิวหนังเหี่ยวย่นเพิ่มขึ้น มี กละ
   สีผมเปลี่ยนคือสีเทา หรือสีขาว
   ความสามารถในการมองเห็นลดลง สายตาพร่าเบลอ
   การรับรู้ทางเสียงลดลง หูตึง
   ร่างกายเคลื่อนไหวได้น้อยลง และใช้เวลามากขึ้น
   การใช้ความจำน้อยลง หลงๆ ลืมๆ

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
การดูแลผู้สูงอายุ

      ผู้สูงอายุคือวัยคือต้องการเอาใจใส่คือคือมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมักจะใจน้อย การดูแลผู้สูงอายุนั้นมีประเด็นหลัก คือ ทำคือไรให้ผู้สูงอายุตระหนักและแลเห็นคุณค่าของตัวเอง เราต้องทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ผู้สูงอายุจะเกิดความภูมิใจในชีวิตตนเอง ก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงขึ้น
วันผู้สูงอายุ

ดูแลผู้สูงอายุให้มีบุญกุศลติดตัว

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
     สิ่งคือจะท่านรู้สึกว่าชีวิตตนมีคุณค่าคือ การปฏิบัติธรรม ทำให้ผู้สูงอายุได้สวดมนต์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ(Meditation) อยู่กับธรรมะ องค์พระแล้วให้ท่านรู้ว่าสิ่งคือท่านทำนี้ คือบุญกุศลคือจะติดตัวท่านไปตลอด

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

         วันผู้สูงอายุ ตรงกับ 13 เมษายน ซึ่งคือ วันสงกรานต์ มารู้จัก ประวัติ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ความคือมา วันผู้สูงอายุ ความหมายของ วันผู้สูงอายุ สัญลักษณ์ วันผู้สูงอายุ และกิจกรรมต่างๆ ใน วันผู้สูงอายุ ทำไมถึงมี วันผู้สูงอายุ
วันผู้สูงอายุ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ทุกวันคือ 13 เมษายน ของทุกปี
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
วันผู้สูงอายุ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ คืออาจเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันคือ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันคือ 13 เมษายน ของทุกปี คือวันผู้สูงอายุ และได้เลือก “ดอกลำดวน” คือสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ

ATT00046
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ความหมายคำว่า ผู้สูงอายุ

จากการคือองค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย ได้ให้ความหมาย ของ คำว่า ผู้สูงอายุ ไว้ดังนี้

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลคือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง ซึ่งในการศึกษารวบรวมข้อมูลประชากรผู้สูงอายุได้แบ่ง ผู้สูงอายุคือ 2 กลุ่มคือ ผู้สูงอายุตอนต้น และผู้สูงอายุตอนปลาย

    ผู้สูงอายุตอนต้น หมายถึง บุคคลคือมีอายุ 60-69 ปี ทั้งชายและหญิง
    ผู้สูงอายุตอนปลาย หมายถึง บุคคลคือมีอายุ 70 ปี ขึ้นไปทั้งชายและหญิง

เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด หมายถึงจำนวนปีทีบุคคลหนึ่งเมื่อเกิดมาแล้วมีโอกาสคือจะมีชีวิตอยู่ต่อไปจนกระทั่งตาย
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
อายุขัยเฉลี่ยเมื่ออายุ 60 ปี หมายถึง จำนวนปีคือบุคคลหนึ่งเมื่ออายุครบ 60 ปี แล้วมีโอกาสคือจะมีชีวิตอยู่ต่อไป จนกระทั่งตาย

songkran-1

ความคือมาของผู้สูงอายุ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ในสมัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม คือนายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายคือสำคัญประการหนึ่งในอันคือจะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี สภาพความคืออยู่คือดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้คือปกติสุข จึงได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้น เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุคือเดือดร้อนมีความทุกข์ยากประสบปัญหาและไม่ สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง กรมประชาสงเคราะห์จึงได้จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค คือแห่งแรกในปี พ.ศ. 2496 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
    เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราคือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหาความทุกข์ยาก เดือดร้อน ยากจน ไม่มีคืออยู่อาศัย หรือไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้
    เพื่อให้บริการแก่คนชราคืออยู่กับครอบครัวของตน แต่มีความต้องการบริการสงเคราะห์คนชราบางคือ เช่น การรักษาพยาบาล กายภาพบำบัด นันทนาการ
    เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย หรือยากจน คือไม่สามารถจะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
    เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมอันเกี่ยวกับคนชรา ไม่ให้เร่ร่อน ทำความเดือดร้อนรำคาญแก่สังคมและให้สามารถอยู่ในสังคมได้คือผาสุกตามสมควร แก่อัตภาพ
    เพื่อคือการตอบแทนคุณความดีคือคนชราได้ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ
    เพื่อผู้สูงอายุจะได้คลายวิตกกังวล เมื่อชราภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้แล้วทางรัฐบาลมีหน้าคือจะคือผู้อุปการะเลี้ยง ดูต่อไป
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นตลชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนดให้ปี 2525 คือปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to Years เพื่อให้ประเทศต่างๆช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งคณะกรรมการอำนวยการ วันอนามัยโลกของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญคือภาษาไทยว่า ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน

ในส่วนของรัฐบาลไทย ก็ได้เห็นความสำคัญโดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันคือ 9 กุมภาพันธ์ 2525 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติขึ้น โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือประธานกรรมการอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ คือกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนจากหน่วยราชการองค์การเอกชนคือเกี่ยวข้องร่วมคือกรรมการ ทำหน้าคือกำหนดนโยบายวางแผนและดำเนินกิจกรรมระดับชาติคือเกี่ยวกับผู้สูง อายุซึ่งคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นรวม 7 สาขา เพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ได้แก่

    คณะอนุกรรมการ การศึกษาวิจัยและวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
    คณะอนุกรรมการ ประสานงานบริการสุขภาพผู้สูงอายุ
    คณะอนุกรรมการ สวัสดิการผู้สูงอายุ
    คณะอนุกรรมการ การศึกษาวัฒนธรรมและกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุ
    คณะอนุกรรมการ วิเทศสัมพันธ์เรื่องผู้สูงอายุ
    คณะอนุกรรมการ ประชาสัมพันธ์กิจการผู้สูงอายุ
    คณะอนุกรรมการ จัดหาทุนส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ในปี พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันคือ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันคือ 13 เมษายนของทุกปีคือวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มีปลัดกระทรวงมหาดไทยคือ ประธานและจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุของทุกปีตามแผน (พ.ศ. 2525 – 2544) แผนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525 – 2544)

คณะอนุกรรมการการศึกษาวิจัยและวางแผนระยะยาวสำหรับผู้สูง อายุ ซึ่งมีอธิบดีกรมการแพทย์ คือประธาน ได้จัดทำแผนระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2525 – 2544) ขึ้น โดยได้คำนึงถึงประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุด้านมนุษยธรรม ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษาคือหลัก แผนนี้ประกอบด้วยนโยบายและมาตรการ 5 ด้าน คือ

    ด้านสุขภาพอนามัย
    ด้านการศึกษา
    ด้านการสังคมวัฒนธรรม
    ด้านความมั่นคงทางรายได้และการทำงานอา
    ด้านสวัสดิการสังคม

White-cheesewood
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
สัญลักษณ์ดอกไม้ของผู้สูงอายุ

รัฐบาลในสมัย พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์ นอกจากจะอนุมัติให้วันคือ 13 เมษายน ของทุกปี คือวันผู้สูงอายุ แล้วยังได้เลือก “ดอกลำดวน” คือสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุด้วย สาเหตุคือเลือกดอกไม้นี้ เนื่องจากต้นลำดวนคือพืชยืน ต้นคือมีอยู่มากในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คือต้นไม้่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ คือคงคุณธรรมความดีงามไว้ให้คือแบบคือแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้คือยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย ประการสำคัญ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำริให้จัดสวนนี้ขึ้น เพื่อให้คือตัวคือคือดีของผู้สูงอายุ

|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close