เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 5813|ตอบกลับ: 0

ประวัติ มหาสารคาม

[คัดลอกลิงก์]


อ้างอิง จาก th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดมหาสารคาม


จังหวัดมหาสารคาม เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางของภาค และเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
ตราประจำจังหวัด

สัญลักษณ์ประจำจังหวัด

    ตราประจำจังหวัด: รูปต้นรังใหญ่ (มาจากคำว่า มหาสาละ ในชื่อจังหวัดมหาสารคาม) กับทุ่งนา
    ดอกไม้ประจำจังหวัด: ดอกลั่นทมขาว (Plumeria alba)
    ต้นไม้ประจำจังหวัด: มะรุมป่า (Albizia lebbeck)
    คำขวัญประจำจังหวัด: พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักสิลานคร

ภูมิศาสตร์

    ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์
    ทิศใต้ ติดกับจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์
    ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
    ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดขอนแก่น


ประวัติศาสตร์

เมืองมหาสารคามถือว่าเป็นแหล่งโบราณคดีที่สำคัญและยาวนานมาหลายร้อยปี เพราะได้พบหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปัลลวะของอินเดียผ่านเมืองพุกามมาในรูปแบบของศิลปะสมัยทวารวดี เช่น บริเวณเมืองกันทรวิชัย (โคกพระ) และเมืองนครจำปาศรี โดยพบหลักฐาน เป็นพระยืนกันทรวิชัย พระพิมพ์ดินเผา ตลอดทั้งพระบรมสารีริกธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังได้รับอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ผ่านทางชนชาติขอม ในรูปแบบสมัยลพบุรี เช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวา กู่บ้านแดง และกู่อื่น ๆ รวมไปจนถึงเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาของขอมอยู่ตามผิวดินทั่ว ๆ ไปในจังหวัดมหาสารคาม

มหาสารคามตั้งอยู่ตอนกลางของภาคอีสาน มีชนหลายเผ่า เช่น ชาวไทยพื้นเมืองพูดภาษาอีสาน ชาวไทยย้อและชาวผู้ไท ประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี "ฮีตสิบสอง" ประกอบอาชีพด้านกสิกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายมีการไปมาหาสู่กัน ช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันตามแบบของคนอีสานทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ยก "บ้านลาดกุดยางใหญ่" ขึ้นเป็น เมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 โดยแยกพื้นที่และพลเมืองราวสองพันคนมาจากเมืองร้อยเอ็ด และโปรดเกล้าฯ ให้ท้าวมหาชัย (กวด ภวภูตานนท์) เป็นพระเจริญราชเดช เจ้าเมือง มีท้าวบัวทองเป็นผู้ช่วยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด

ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้แยกเมืองมหาสารคามขึ้นตรงกับกรุงเทพมหานครเมื่อ พ.ศ. 2412 และร้อยเอ็ดได้แบ่งพลเมืองให้อีกเจ็ดพันคน พลเมืองเดิมอพยพมาจากเมืองจำปาศักดิ์ ท้าวมหาชัยและท้าวบัวทองนั้นเป็นหลานโดยตรงของพระยาขัติยวงศา (สีลัง) เจ้าเมืองคนที่ 2 ของเมืองร้อยเอ็ด เดิมกองบัญชาการของเมืองมหาสารคามตั้งอยู่ที่เนินสูงแห่งหนึ่งใกล้กุดนางใย ได้สร้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลมเหศักดิ์ขึ้นเป็นที่สักการะของชาวเมือง

ต่อมาสร้างวัดดอนเมืองแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้าวฮ้าว (วัดธัญญาวาส) และได้ย้ายกองบัญชาการไปอยู่ริมหนองกระทุ่มด้านเหนือของวัดโพธิ์ศรีปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2456 หม่อมเจ้านพมาศ นวรัตน์ เป็นปลัดมณฑลประจำจังหวัด โดยความเห็นชอบของพระมหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยะศิริ) ได้ย้ายศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ตั้งศาลากลางหลังเดิม (ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามปัจจุบัน) และในปี พ.ศ. 2542 ได้ย้ายศาลากลางมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน มีผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดรวม 41 คน

แผนที่
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่

การปกครองแบ่งออกเป็น 13 อำเภอ 133 ตำบล 1804 หมู่บ้าน

    อำเภอเมืองมหาสารคาม
    อำเภอแกดำ
    อำเภอโกสุมพิสัย
    อำเภอกันทรวิชัย
    อำเภอเชียงยืน
    อำเภอบรบือ
    อำเภอนาเชือก

       

    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
    อำเภอวาปีปทุม
    อำเภอนาดูน
    อำเภอยางสีสุราช
    อำเภอกุดรัง
    อำเภอชื่นชม

เช็คเลขพัสดุ เคอรี่


การปกครองส่วนท้องถิ่น

แบ่งออกเป็น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 131 องค์การบริหารส่วนตำบล 1 เทศบาลเมือง และ 17 เทศบาลตำบล โดยมีรายชื่อเทศบาลดังนี้

    เทศบาลเมืองมหาสารคาม
    เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
    เทศบาลตำบลขามเรียง
    เทศบาลตำบลเชียงยืน
    เทศบาลตำบลโพนทอง
    เทศบาลตำบลหนองกุง
    เทศบาลตำบลกุดปลาดุก
    เทศบาลตำบลแวงน่าง
    เทศบาลตำบลแกดำ

       

    เทศบาลตำบลมิตรภาพ
    เทศบาลตำบลหัวขวาง
    เทศบาลตำบลโคกพระ
    เทศบาลตำบลนาเชือก
    เทศบาลตำบลนาดูน
    เทศบาลตำบลหัวดง
    เทศบาลตำบลบรบือ
    เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย
    เทศบาลตำบลหนองแสง


ระยะทางจากอำเภอเมืองมหาสารคามไปยังอำเภอต่าง ๆ

    อำเภอกันทรวิชัย 18 กิโลเมตร
    อำเภอแกดำ 25 กิโลเมตร
    อำเภอบรบือ 26 กิโลเมตร
    อำเภอโกสุมพิสัย 30 กิโลเมตร
    อำเภอกุดรัง 39 กิโลเมตร
    อำเภอเชียงยืน 39 กิโลเมตร
    อำเภอวาปีปทุม 43 กิโลเมตร
    อำเภอนาเชือก 58 กิโลเมตร
    อำเภอชื่นชม 59 กิโลเมตร
    อำเภอนาดูน 67 กิโลเมตร
    อำเภอยางสีสุราช 74 กิโลเมตร
    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 85 กิโลเมตร

การคมนาคม

    ทางรถยนต์: ทางที่สะดวกและสั้นที่สุด คือใช้เส้นทางถนนพหลโยธินเข้าสู่สระบุรี และเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ ผ่านนครราชสีมา เมืองพล บ้านไผ่ แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนแจ้งสนิท เข้าสู่มหาสารคาม
    ทางรถโดยสารประจำทาง:โดยที่สถานีขนส่งมหาสารคาม ตั้งอยู่บริเวณถนนเลียบคลองสมถวิล
        โดยมีหลายบริษัทที่บริการเที่ยวรถจากรุงเทพฯ สู่ มหาสารคาม เช่น
            บริษัท ขนส่ง จำกัด
            เชิดชัยทัวร์
            รุ่งประเสริฐทัวร์
            ชาญทัวร์
            และยังมีหลายบริษัทที่เปิดให้บริการ โดยผ่านมหาสารคาม หลายบริษัท เช่น สหพันธ์ร้อยเอ็ดทัวร์ แสงประทีปทัวร์ ฯลฯ
        ในอำเภอต่างๆ ก็มีรถประจำทางบริการ ได้แก่ พยัคฆภูมิพิสัย วาปีปทุม นาดูน นาเชือก บรบือ กุดรัง และเชียงยืน
    นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทางไปในจังหวัดต่างๆด้วย เช่น เชียงใหม่ สกลนคร อุดรธานี ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ เป็นต้น
    ทางรถไฟ: จังหวัดมหาสารคามนั้น ปัจจุบันยังไม่มีทางรถไฟตัดผ่าน อย่างไรก็ตามสามารถใช้บริการได้ที่สถานีรถไฟในจังหวัดขอนแก่น ดังนี้
        สถานีรถไฟขอนแก่น จากนั้นต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 71 กิโลเมตร
        สถานีรถไฟบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น จากนั้นต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 69 กิโลเมตร
    ทางเครื่องบิน: เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามไม่มีท่าอากาศยาน แต่สามารถใช้บริการได้ที่ท่าอากาศยานของจังหวัดข้างเคียง ดังนี้
        ท่าอากาศยานขอนแก่น โดยสายการบินไทย ให้บริการทุกวันๆละ 6 เที่ยวบิน จากนั้นต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 82 กิโลเมตร
        ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด โดยสายการบินนกแอร์ ให้บริการทุกวันๆละ 2 เที่ยวบิน จากนั้นต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 59 กิโลเมตร
        ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โดยสารการบินนกแอร์ ให้บริการทุกวันศุกร์ และวันอาทิตย์ วันละ 2 เที่ยวบิน จากนั้นต่อรถยนต์มาจังหวัดมหาสารคาม (อำเภอเมืองมหาสารคาม) อีกประมาณ 121 กิโลเมตร
    ในอนาคตมีโครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ มหาสารคาม มุกดาหาร
    การคมนาคมภายในจังหวัด
        ในการเดินทางภายในจังหวัดก็มีรถโดยสารประจำทางให้บริการ และรถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง สามล้อรับจ้าง และแท็กซี่มิเตอร์
    สถานีขนส่งผู้โดยสารในมหาสารคาม
        สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
        สถานีขนส่งผู้โดยสารบรบือ
        สถานีขนส่งผู้โดยสารพยัคฆภูมิพิสัย
        สถานีขนส่งผู้โดยสารวาปีปทุม

สถานที่ท่องเที่ยว

    อำเภอเมืองมหาสารคาม
        ปรางค์กู่บ้านเขวา
        อ่างเก็บน้ำหนองแวง
        หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านหนองเขื่อนช้าง
        แก่งเลิงจาน
        วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
        พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
        ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
        สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
        หอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
        หมู่บ้านปั้นหม้อ
        อุทยานมัจฉาโขงกุดหวาย

สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

        วัดอุทัยทิศ
        กุดนางใย
        เสาหงส์
        โฮงเจ้าเมืองคนที่ 1 ที่ตั้งเมืองและศูนย์ราชการ
        คลองสมถวิล
        วัดนาควิชัย
        วัดอภิสิทธิ์
        เดิ่นบ้านใหญ่
        ตึกดินอาคารพาณิชย์แห่งแรก
        ตลาดสี่กั๊ก
        โฮงเจ้าเมืองคนที่ 2
        โฮงเจ้าเมืองคนที่ 3
        ตลาดเจริญ
        วัดโพธิ์ศรี
        วัดมหาชัย (พระอารามหลวง)
        ตลาดสดเมืองมหาสารคาม
        หอนาฬิกา
        โรงเรียนสารคามพิทยาคม
        ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
        วัดธัญญาวาส

    อำเภอกันทรวิชัย
        พระพุทธรูปยืนมงคล
        พระพุทธมิ่งเมือง
        พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพุทธมงคล
    อำเภอบรบือ
        ปรางค์กู่บัวมาศ
        หนองบ่อ
        โรงเรียนบรบือ
    อำเภอแกดำ
        อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
    อำเภอโกสุมพิสัย
        บึงบอน
        วนอุทยานโกสัมพี
    อำเภอวาปีปทุม
        กู่บ้านแดง
    อำเภอนาเชือก
        อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ
        เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลำพัน
    อำเภอนาดูน
        พระบรมธาตุนาดูน
        พุทธมณฑลอีสาน
        พิพิธภัณฑ์นครจัมปาศรี
        พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน
        สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
        บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
        กู่สันตรัตน์
        กู่น้อย
        ศาลานางขาว
        ฮูปแต้มสิมวัดโพธาราม
    อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
        ศูนย์ศิลปาชีพดอนลี่


สถานศึกษา

    ระดับอุดมศึกษา
        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เว็บ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เว็บ
        สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เว็บ
        วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม เว็บ
    วิทยาลัย
        วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
        วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
        วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
        วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
        วิทยาลัยการอาชีพวาปีปทุม
        วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
    โรงเรียนมัธยม
        โรงเรียนสารคามพิทยาคม :เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม ประจำจังหวัดชาย เว็บ
        โรงเรียนผดุงนารี :เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคาม ประจำจังหวัดหญิง เว็บ
        โรงเรียนบรบือ เว็บ
        โรงเรียนวาปีปทุม เว็บ
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
        โรงเรียนอื่นๆดูที่ รายชื่อโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคาม

บุคคลที่มีชื่อเสียงชาวจังหวัดมหาสารคาม

เกจิ พระอาจารย์

    พระเทพวิสุทธิมงคล (ศรี มหาวีโร) ผู้ก่อตั้งพระมหาเจดีย์ชัยมงคล
    พระธรรมเจติยาจารย์ พระราชาคณะชั้นธรรม เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะภาค ๘ (ธ)
    พระเทพญาณสิทธาจารย์ (น้อย ญาณวุฑฺโฒ) เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง
    พระครูสุทธิพรหมคุณ เจ้าครธจังหวัดมหาสารคาม (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าวังเลิง

นักการเมือง

    ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    จรัสศรี ทีปิรัช ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงคนแรกของประเทศไทย
    ศรีเมือง เจริญศิริ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดมหาสารคาม
    ชาญชัย ชัยรุ่งเรือง หัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม
    ทองใบ ทองเปาด์ ทนายความ นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ ผู้ได้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2539 และสมาชิกวุฒิสภา
    ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
    วรัญชัย โชคชนะ นักการเมืองไทย และนักเคลื่อนไหวทางการเมือง อดีตผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลายสมัย
    สุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคภูมิใจไทย

บุคคลสำคัญ

    ภาวิช ทองโรจน์อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รักษาการอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนายกสภาเภสัชกรรม

ดารา นักแสดง นักร้อง

    อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ดารา-นักแสดง
    หยอง ลูกหยี นักแสดงตลก
    รณวีร์ เสรีรัตน์ (นิก the star 2)
    ชาติชาย ปุยเปีย นักจิตรกรไทย
    ธัญญารัตน์ จิรพัฒน์พากรณ์ (น้องฟิล์ม) มิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2007 และ มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน 2007]]
    แคนดี้ รากแก่น นักจัดรายการวิทยุ มีผลงานเด่นในเพลง U GOT ME

นักกีฬา

    คัพฟ้า บุญมาตุน นักฟูตบอลทีมชาติไทย
    ชลทิตย์ จันทคาม นักฟูตบอลทีมชาติไทย
    สุทธินันท์ พูกหอม นักฟูตบอลทีมชาติไทย
    เจษฎา พั่วนะคุณมี อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย สโมสรโอสถสภา m150-สระบุรี
    นฤมล ขานอัน นักวอลเลย์บอลอดีตทีมชาติไทย

ด้านอื่นๆ

    รณชาติ บุตรแสนคม นักข่าว
    เสฐียรพงษ์ วรรณปก อาจารย์ นักวิชาการทางด้านพุทธศาสนาและภาษาบาลี ราชบัณฑิตสาขาศาสนศาสตร์
    สมบัติ สิมหล้า หมอแคน ได้รับฉายาว่า "เทพฯแห่งแคน"
|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close