เคอรี่ปิดกี่โมง

advertisements

advertisements

 เคอรี่เปิดกี่โมง

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
.

ดู: 1189|ตอบกลับ: 0

ธนาคารแห่งประเทศไทย ทดลองนําร่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain หรือ Distributed Ledg

[คัดลอกลิงก์]
ได้เริ่มโครงการ DLT Scripless Bond เพื่อทดลองนําร่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้ปรับกระบวนงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้ร่วมมือกับ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และธนาคารตัวแทนจําหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

เพื่อสร้างมาตรฐาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาลเช็คเลขพัสดุ เคอรี่
เช็คเลขพัสดุ เคอรี่
                                       
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้ร่วมมือกับ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด, สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และธนาคารตัวแทนจําหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เริ่มโครงการ DLT Scripless Bond เพื่อทดลองนําร่องการใช้เทคโนโลยี Blockchain หรือ Distributed Ledger Technology (DLT) มาใช้ปรับกระบวนงาน เพื่อสร้างมาตรฐาน ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา และลดต้นทุนการดําเนินงานของทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รัฐบาล,“โดยในภาพรวมโครงการ DLT Scripless Bond ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความปลอดภัย และลดต้นทุนการดําเนินงานโดยรวม ของทั้งระบบ” ธปท. กล่าวในแถลงการณ์  นอกจากนี้ระบุว่าโครงการดังกล่าวยังระบุว่ามีการนำกระบวนการทํางานแบบ Design Thinking และ Agile Development รวมถึงยังระบุว่าว่าเป็นหน่วยงานแรกๆ ของโลกที่นำ Blockchain มาใช้ในงานจําหน่ายพันธบัตรอีกด้วย

ในระยะถัดไป โครงการดังกล่าวจะจะขยายผลการพัฒนาระบบสู่การใช้งานจริง เพื่อยกระดับเป็นโครงสร้างพื้นฐานตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทย โดยในระยะแรกจะครอบคลุมพันธบัตรออมทรัพย์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562 และจะขยายผลให้รองรับพันธบัตรทุกประเภทต่อไป
ธนาคารแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Bank of Thailand) เป็นธนาคารกลางของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2485 ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น โดยมีหน้าที่หลักในการดูแลกำกับเรื่องการเงินของชาติ ทั้งออกกฎเกณฑ์และควบคุมสถาบันการเงิน นำออกหมุนเวียนซึ่งธนบัตรไทยรวมถึงการควบคุมการถ่ายโอนเงินตราระหว่างประเทศ และเฝ้าระวังอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบกับสกุลเงินตราอื่น  ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นหลังจากประเทศไทยได้มีธนาคารพาณิชย์ทั้งของรัฐและเอกชนเริ่มดำเนินการไปก่อนหน้านั้นแล้ว ภารกิจและหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยเดิมซ้อนเหลื่อมอยู่กับกระทรวงการคลังและได้มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับหลังจากที่ระบบการเงินของโลกพัฒนาไปและมีวิกฤตเศรษฐกิจครั้งสำคัญต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2482 เกิดสงครามโลกครั้งที่สอง สงครามและเหตุการณ์ที่เกิดจากสงครามได้เร่งรัดความจำเป็นต้องจัดตั้งธนาคารกลางขึ้นในประเทศไทย ปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เริ่มจัดตั้งสำนักงานธนาคารชาติไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2482 อันเป็นแนวทางไปสู่การตราพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2485 ในสมัยที่ พลเอกเภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (2484 - 2487) ได้มีการตราพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 จัดตั้งธนาคารแห่งประเทศไทย ขึ้นเป็นองค์กรอิสระ และ จากพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มประกอบธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2485 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย เป็นผู้ว่าการธนาคารพระองค์แรก (พ.ศ. 2485 - 2489) พระองค์ได้ทรงวางระเบียบแบบแผนและดำเนินการจนธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดำรงอยู่เป็นปึกแผ่นมั่นคงตลอดมาจนปัจจุบัน

ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเนื่องจากความจำเป็นของสงครามมหาเอเชียบูรพา และการที่ประเทศไทยต้องจำยอมเข้าร่วมเป็นสัมพันธมิตรกับประเทศญี่ปุ่น ได้มีผลกระทบกระเทือนต่อการเงินของประเทศในขณะนั้นและภายหลังเป็นอย่างมาก กล่าวคือ การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศต้องหยุดชะงักลง ทุนสำรองเงินตราที่เก็บไว้ในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก็ถูกกักกัน ไม่สามารถนำมาใช้หนี้ระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังต้องยอมรับภาระหลายประการ อันเป็นผลทำให้เสถียรภาพเงินบาทอยู่ในสภาพไม่มั่นคงพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 นี้ ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการออกกฎกระทรวง ควบคุม จำกัด หรือห้ามการปฏิบัติกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมดูแล


https://th.wikipedia.org/wiki/ธนาคารแห่งประเทศไทย


|เช็คเลขพัสดุ

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้

ข้อกำหนดเวปไซท์ / แจ้งปัญหา
terms-and-conditions

หาก มี ข้อผิดพลาดของข้อมูล ภายในเวปไซท์

กรุณาแจ้ง [email protected]

เราจะรีบแก้ไข ทำทุกอย่างให้ถูกต้อง อย่างเร็วที่สุดขอบคุณ ข้อมูล จาก https://wikipedia.org  
 


แลก link กัน

เคอรี่ เชียงราย| เคอรี่ โคราช| เคอรี่ เชียงใหม่|
เคอรี่ ขอนแก่น| ตรวจลอตเตอรี่| ใบตรวจหวย| ขายส่งลอตเตอรี่| เลขเด็ด| ผลบอลสดวันนี้| ตารางบอล| ทีมชาติไทย|
วิเคราะห์บอล | เช็คพัสดุเคอรี่| เช็คเลขพัสดุเคอรี่| เช็คพัสดุ kerry| เช็คเคอรี่| เคอรี่ปิดกี่โมง

Call center 1217

สอบถาม ทุกปัญหา ง่ายๆ โทร 1217

Close